Skip to content
Menu

Feeling of Rain (雨意圖)

Shen Zhou (沈周, 1427-1509), Ming Dynasty (1368-1644)

Hanging scroll, ink on paper, 67.1 x 30.6 cm, National Palace Museum, Taipei

shen-zhou_rain